รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาในการสอบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลอ้างอิง
สิฐิ์วิภา หาญสิริเพชร (2006). รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาในการสอบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/380520.
View online Resources