คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 2/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 158 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง หรือไม่(นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี)

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 2/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 158 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง หรือไม่(นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/354083.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล