คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 2/2557 เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214 กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีในการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี)

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 2/2557 เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214 กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีในการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/387435.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล