ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 23/2541 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ "สหภาพแรงงานไฮเดลเบิร์กกร๊าฟฟิคส์ ประเทศไทย"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 23/2541 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ "สหภาพแรงงานไฮเดลเบิร์กกร๊าฟฟิคส์ ประเทศไทย". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/273102.
View online Resources