กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93007.
View online Resources