ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/602372.
View online Resources