ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6326 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสงและเคเบิล - เล่ม 19 (2) : อะแดปเตอร์เส้นใยนำแสง (สองทาง) ชนิด SC สำหรับขั้วต่อเส้นใยนำแสงแบบโหมดเดี่ยว - ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียด

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6326 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสงและเคเบิล - เล่ม 19 (2) : อะแดปเตอร์เส้นใยนำแสง (สองทาง) ชนิด SC สำหรับขั้วต่อเส้นใยนำแสงแบบโหมดเดี่ยว - ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594270.
View online Resources