พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5 มาตรา 32 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 42 มาตรา 46 มาตรา 50 มาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 84 และมาตรา 87 หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5 มาตรา 32 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 42 มาตรา 46 มาตรา 50 มาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 84 และมาตรา 87 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/38932.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล