รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 22/2482 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2482 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.40 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1939). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 22/2482 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2482 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.40 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212027.
View online Resources