พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2226 สายชุมพวง - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 (สตึก) ตอนแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2074 (ทางพาดพุทไธสง) - สตึก พ.ศ. 2534

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2226 สายชุมพวง - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 (สตึก) ตอนแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2074 (ทางพาดพุทไธสง) - สตึก พ.ศ. 2534. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31698.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล