ข้อกำหนด ก.อ. เรื่อง กำหนดวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตามมาตรา 33 (1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ข้อกำหนด ก.อ. เรื่อง กำหนดวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตามมาตรา 33 (1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/258847.
View online Resources