ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/116874.
View online Resources