ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (โปรดเกล้า ฯ ให้ นายศักดิ์สิทธิ์ นิยมวิทย์ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากราชการ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (โปรดเกล้า ฯ ให้ นายศักดิ์สิทธิ์ นิยมวิทย์ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากราชการ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/260267.
View online Resources