บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2550 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2550 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2550 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2550 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226227.
View online Resources