ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 29/2551 เรื่อง การใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 29/2551 เรื่อง การใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113260.
View online Resources