ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/255201.
View online Resources