พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกุดเค้า ตำบลนาแพง อำเภอมัญจาคีรี ตำบลโนนพะยอม ตำบลกุดเพียขอม ตำบลวังแสง ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท ตำบลโนนสะอาด ตำบลแวงใหญ่ ตำบลโนนทอง ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ และตำบลท่านางแมว ตำบลละหานนาตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกุดเค้า ตำบลนาแพง อำเภอมัญจาคีรี ตำบลโนนพะยอม ตำบลกุดเพียขอม ตำบลวังแสง ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท ตำบลโนนสะอาด ตำบลแวงใหญ่ ตำบลโนนทอง ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ และตำบลท่านางแมว ตำบลละหานนาตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32274.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล