ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/571393.
View online Resources