กฎ ก.พ. ฉบับที่ 611 (พ.ศ. 2512) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1969). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 611 (พ.ศ. 2512) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/203957.
View online Resources