ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93271.
View online Resources