เอกสารเพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และแนวทางการจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). เอกสารเพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และแนวทางการจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/572113.
View online Resources