ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2145 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบความทนไฟ - ปฏิกิริยาต่อไฟ -ความสามารถในการติดไฟของวัสดุก่อสร้าง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2145 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบความทนไฟ - ปฏิกิริยาต่อไฟ -ความสามารถในการติดไฟของวัสดุก่อสร้าง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104817.
View online Resources