กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการ ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการ ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/197535.
View online Resources