ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยพันธบัตรเงินกู้ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ครั้งที่ 2

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1988). ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยพันธบัตรเงินกู้ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ครั้งที่ 2. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/145999.
View online Resources