ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดยะลา เรื่อง การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด "มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดยะลา"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดยะลา เรื่อง การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด "มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดยะลา". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/536065.
View online Resources