ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/530338.
View online Resources