บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 1 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2544 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 1 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2544 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216155.
View online Resources