ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2563 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศ -อบไอน้ำ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2563 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศ -อบไอน้ำ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241052.
View online Resources