ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนหรือซอยต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนหรือซอยต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/118685.
View online Resources