กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266125.
View online Resources