รายงานการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2552

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). รายงานการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78063.
View online Resources