คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 30/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 26 (7) และมาตรา 29 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 29 และมาตรา 45 หรือไม่

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 30/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 26 (7) และมาตรา 29 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 29 และมาตรา 45 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/346816.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล