ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2349 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 2 สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 5การจัดประเภทสิ่งแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2349 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 2 สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 5การจัดประเภทสิ่งแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/256764.
View online Resources