ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องขอให้วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องขอให้วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/42285.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล