คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 33/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 67 วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และมาตรา 84 (1) หรือไม่

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 33/2555 เรื่อง พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 67 วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และมาตรา 84 (1) หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/346836.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล