ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6404 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคำแนะนำสำหรับการใช้ความทวนซ้ำได้ ความทำซ้ำได้ และการประมาณค่าจริงในการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6404 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคำแนะนำสำหรับการใช้ความทวนซ้ำได้ ความทำซ้ำได้ และการประมาณค่าจริงในการประเมินความไม่แน่นอนของการวัด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595067.
View online Resources