ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง คำสั่งว่า นายทองใบ แสงโยธา เป็นคนสาบสูญ (คดีหมายเลขดำที่ 613/2539 คดีหมายเลขแดงที่ 663/2539)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง คำสั่งว่า นายทองใบ แสงโยธา เป็นคนสาบสูญ (คดีหมายเลขดำที่ 613/2539 คดีหมายเลขแดงที่ 663/2539). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/103262.
View online Resources