ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3412 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 - อำเภอผักไห่ ตอนอำเภอบางบาล - อำเภอผักไห่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3412 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 - อำเภอผักไห่ ตอนอำเภอบางบาล - อำเภอผักไห่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92043.
View online Resources