พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ.2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์พ.ศ.2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34408.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล