ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 1/2563 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 1/2563 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/559078.
View online Resources