ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191409.
View online Resources