บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/598216.
View online Resources