กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/95637.
View online Resources