ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปานครหลวง พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 5

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปานครหลวง พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 5. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/201879.
View online Resources