กฎกระทรวง ฉบับที่ 81 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). กฎกระทรวง ฉบับที่ 81 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/136910.
View online Resources