ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การขออนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันปะหลัง พ.ศ. 2564

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การขออนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันปะหลัง พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/591893.
View online Resources