ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม [สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม [สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/484770.
View online Resources