ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การเห็นชอบประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การเห็นชอบประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/207063.
View online Resources