ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2553 (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2553 (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/143507.
View online Resources