ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4075 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็ก ไฟฟ้า เล่ม 4เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 7 ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการวัดฮาร์มอนิกส์และอินเตอร์ฮาร์มอนิกส์และการใช้เครื่องมือวัด สำหรับระบบส่งกำลังและบริภัณฑ์ซึ่งต่อเข้ากับระบบเหล่านั้น

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4075 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็ก ไฟฟ้า เล่ม 4เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 7 ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการวัดฮาร์มอนิกส์และอินเตอร์ฮาร์มอนิกส์และการใช้เครื่องมือวัด สำหรับระบบส่งกำลังและบริภัณฑ์ซึ่งต่อเข้ากับระบบเหล่านั้น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/135032.
View online Resources